Aylsham Gym Yoga taster sessions

Staring on Thursday 19th October. Six weeks Yoga taster sessions, with Sonya Powley.